Siirry sisältöön

Asiakaspalvelu 020 617 4801 Päivystys 24/h Vikailmoitukset 0400 653 086

Kaasumarkkinat ovat uudistuneet

Päivitetty 05.01.2021

Suomen kaasumarkkinat uudistuivat 1.1.2020. Maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avattiin kilpailulle EU:n sisämarkkinoita koskevien säännösten ja maakaasumarkkinalain (587/2017) mukaisesti.

Samaan aikaan Suomen kaasumarkkinat monipuolistuivat, kun maakaasua saadaan Imatran rajapisteen lisäksi uuden Balticconnector -yhdysputken kautta. Myös biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) tarjonta lisääntyy sekä kaasuverkon piirissä että sen ulkopuolella.

Lainsäädännön ja markkinan olosuhteiden olennaisesti muuttuessa maakaasun liittymis-, verkkopalvelu-, myynti- ja toimitussopimuksien yleiset ehdot on päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja markkinoiden mukaisiksi. Imatran Lämpö Oy otti uudet, Energiaviraston hyväksymät ehdot käyttöön 1.1.2020. Ehtoja sovelletaan sekä uusiin että jo voimassaoleviin sopimuksiin.

Päivitetyissä ehdoissa ja uusissa sopimuksissa on huomioitu maakaasun jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän roolien ja velvoitteiden muuttuminen. Sopimuksiin ja ehtoihin on myös tehty Energiaviraston sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston edellyttämiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen tekniseen sisältöön.

Vapautuneilla markkinoilla asiakas voi ostaa maakaasun valitsemaltaan rekisteröidyltä vähittäismyyjältä. Maakaasun toimitusta varten asiakkaalla on oltava voimassaolevat liittymis-, sekä toimitus- tai verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.

Maakaasun toimitukseen liittyvät yleiset ehdot ovat alla olevissa linkeissä:

Kaasun jakeluverkon yleiset liittymisehdot KLE 2019

Kaasun jakeluverkon yleiset verkkopalveluehdot KVPE 2019

Kaasun yleiset vähittäismyyntiehdot KME 2019

– Energiankuluttajan tarkistuslista (Kysymyksiä maakaasumarkkinoista)

Lisätietoja maakaasumarkkinoista on Energiaviraston internet-sivuilla osoitteessa energiavirasto.fi.

Vaikutukset asiakkaalle

Uudessa markkinassa kaasun myynti ja verkkopalvelu on eriytetty toisistaan.

Maakaasun verkkopalvelun ja myynnin yhteydessä kaasun toimituspisteen tiedot, tarvittavat myynnin tiedot sekä toimituspisteessä kerättävät kaasun määrän mittaustiedot välitetään, markkinauudistukseen liittyvien sääntöjen mukaisesti, maakaasun järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (Gasgrid Finland Oy) valtakunnalliseen tietojärjestelmään.

Verkkopalvelu

Paikallinen jakeluverkon haltija vastaa kaasun siirtämisestä jakeluverkossa asiakkaalle ja kaasun määrän mittaamisesta. Jakeluverkon haltija laskuttaa asiakasta näistä jakeluverkon palveluista.

Myynti ja kaasun toimitus

Uudessa markkinassa asiakas, jolla on päivittäin etäluettava mittari, voi kilpailuttaa kaasun hankintansa. Asiakas voi valita haluamansa kaasutuotteen nykyiseltä tai uudelta hyväksytyltä kaasun vähittäismyyjältä.

Jos asiakas haluaa vaihtaa vähittäismyyjän tai kaasutuotteen, solmitaan uusi myyntisopimus ja verkkopalvelusopimus, jolloin vanha myyntisopimus tai toimitussopimus päättyy.

Markkinoilla toimivien vähittäismyyjien tulee olla rekisteröityjä kaasun järjestelmävastaavan rekisteriin. Vähittäismyyjillä on oltava tarvittavat sopimukset kaasun toimittamiseksi asiakkaalle.

Vuoden 2021 alusta lähtien Imatran Lämpö Oy siirtyy hankkimaan maakaasun kokonaan markkinahinnan mukaan hinnoiteltuna. Myös Imatran Lämpö Oy:n asiakkaille myytävä maakaasu hinnoitellaan 1.1.2021 alkaen markkinahintapohjaisesti. Hinnoittelussa sovelletaan Argus Median julkaisemaa, edellisen kuun viimeisenä arkipäivänä noteerattua TTF Front Month-arvoa.

Imatran Lämpö Oy julkaisee myyntihinnan internet-sivulla kunkin kuukauden alkupäivinä, kun sovellettava TTF FM arvo on saatu tietoon. TTF FM arvosta riippuen maakaasun myyntihinta voi kuukausittain nousta tai laskea.

Laskutus

EU-säädöksiin perustuen kaasu mitataan ja laskutetaan ylemmässä lämpöarvossa. Kaasun ylempi lämpöarvo on 1,1088 kertaa alempi lämpöarvo.

Muutos kasvattaa laskutettavaa energiamäärää, mutta pienentää vastaavasti yksikköhintoja mikä kompensoi muutoksen.

Kaasun laskutuksen määrätietoina käytetään data-HUBin tietoja. Data-HUB on maakaasun järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan (Gasgrid Finland Oy) valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon jakeluverkonhaltijat toimittavat kaasun toimitusten mittaustiedot.

Kaasun jakeluverkkopalvelukustannukset laskuttaa jakeluverkon haltija ja kaasun myynnin kustannukset laskuttaa myyjä.

Toimitusvelvollisuuden piirissä olevilla kaasuasiakkailla voi olla sekä siirron että myynnin käsittävä toimitussopimus toimitusvelvollisen kaasun myyjän kanssa. Imatralla toimitusvelvollinen kaasun myyjä on Imatran Lämpö Oy.

Kaasun energiaverotus perustuu toistaiseksi alempaan lämpöarvoon. Alemman ja ylemmän lämpöarvon suhde on 1,1088.  Kaasun energiaverot (=valmisteverot) laskuttaa jakeluverkonhaltija.

Kuva: Vähittäismyynnin sopimukset maakaasun jakeluverkossa 1.1.2020 alkaen

 

Vastaa